RODO

RODO. Podstawowe informacje o ochronie danych.
W związku z wejściem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (powszechnie nazywanych RODO), pragniemy poinformować kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest P.U.H Gastro Tech Jarosław Przybyłowski, al. Grunwaldzka 615, 80-337 Gdańsk, Nip 5841015936
Dane kontaktowe administratora danych P.U.H Gastro Tech Jarosław Przybyłowski
Można się z nami skontaktować:
    telefonicznie: 58 552 15 41
    pod adresem e-mail: info@gastrotech.pl
    pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: P.U.H Gastro Tech Jarosław Przybyłowski, al. Grunwaldzka 615, 80-337 Gdańsk,
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:
    pod adresem e-mail: info@gastrotech.pl
    pisemnie, na adres korespondencyjny: P.U.H Gastro Tech Jarosław Przybyłowski, al. Grunwaldzka 615, 80-337 Gdańsk,
Cele przetwarzania danych, podstawa prawna
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
    zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z usług P.U.H Gastro Tech Jarosław Przybyłowski - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    marketingu bezpośredniego produktów lub usług - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;
    ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
    spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa - ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Kategorie odbiorców danych
Twoje dane osobowe, mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:
    podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
    podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne powiązane ze P.U.H Gastro Tech Jarosław Przybyłowski
    podwykonawcy i inne podmioty powiązane ze P.U.H Gastro Tech Jarosław Przybyłowski
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Okres przechowywania danych
Twoje dane będziemy przetwarzać:
    w celu wykonania umowy - do momentu przedawnienia roszczeń;
    w celu marketingu produktów i usług - do momentu  rozwiązania lub wygaśnięcia umowy;
    w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
    w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia tych roszczeń.
Twoje prawa
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
    prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
    prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
    prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
    prawo do przenoszenia danych;
w celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się ze P.U.H Gastro Tech Jarosław Przybyłowski: poprzez e-mail; telefonicznie; poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.gastrotech.pl
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Możesz, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: poprzez e-mail: info@gastrotech.pl, telefonicznie: 58 552 15 41
Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania
Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umów, w tym korzystania z usług P.U.H Gastro Tech Jarosław Przybyłowski.